... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

دریای سرخ

جزیره هرمز

ساحل سرخ جزیره هرمز