... نام اثر:

جغد کوچک

چهارمحال بختیاری /شهرکرد

برای گرفتن این عکس و این پوزیشن از جغد کوچک نزدیک به 4 روز وقت صرف شده تا نتیجه دلخواه ثبت شده ...