... هنرمند:

آرش کریمی

... نام اثر:

Pattern

;کیاسر

چشم انداز از بالای کوه شاه دژ