... هنرمند:

سینا پزشکی

... نام اثر:

حس پروانه ای

تهران

چاپ شده در مجله شات مگزین