... نام اثر:

زمستان

ارومیه

یکی از مردابهای اطراف دریاچه ارومیه
تم رنگی