این پرنده زیبا گلو ابی است که در مناطق کوهستانی ایران زاداور است بخصوص البرز و در جنوب ایران زمستان
کلمات کلیدی
تم رنگی