... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

جزیره هرمز

جزیره هرمز - خلیج فارس