... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

هرمز

جزیره هرمز خلیج فارس