... هنرمند:

مرتضی خرمی

... نام اثر:

24

ارومیه قفسه آهنگری

کلمات کلیدی
فرم
رنگ
قفسه
تم رنگی