... هنرمند:

آرش کریمی

... نام اثر:

دریای سبز

سیستان بلوچستان-چابهار

ساحل دریای عمان در مسیر چابهار به گواتر