... هنرمند:

سینا پزشکی

... نام اثر:

دم سرخ

سمنان/ دامغان

نام پرنده: دم سرخ معمولی
دم سرخ معمولی 14 سانتی متر است. هر دو جنس این پرنده در تمام سنین از تمام گ