... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

درخشش

کویر خارا - اصفهان

لحظاتی بعد از غروب آفتاب در کویر خارا