... نام اثر:

سایه دماوند

کوه دماوند

در جبهه جنوبی کوه دماوند هنگام طلوع خورشید سایه کوه در افق دیده میشود