... نام اثر:

پاييز

غرب مازندران ،‌ارتفاعات عباس آباد