... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

شهداد

کویر لوت ، منطقه شهداد ، استان کرمان ، پیاده روی گردشگران در میان کلوت ها
کلمات کلیدی
تم رنگی