... هنرمند:

شهرام خانی

... نام اثر:

قرمز

شهر جدید پرند