... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

پاییز

کارولینای شمالی