آذربایجان شرقی/ شهرستان میانه

نام پرنده: زردپره مزرعه
پرنده‌ای از گروه زردپره‌ها در تیرهٔ زردپره‌ایان (Emberizidae) در راستهٔ گنج