... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

ارتفاعات ییلاقی جنوب شهرستان بابل