... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

جزیره هرمز

سواحل سرخ رنگ جزیره هرمز قبل از طلوع آفتاب
تم رنگی