... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

کمان

دریاچه اوان - الموت

دریاچه اوان در منطقه الموت قزوین