... هنرمند:

علی رمضانی

... نام اثر:

مرگ زمان

کلمات کلیدی
ساعت
زمان
قرمز
تم رنگی