... نام اثر:

تکرار

آذربایجان غربی - ارومیه - جاده ارومیه - مهاباد