ساحل زاغمرز , میانکاله - بهشهر

کشتی تحقیقاتی پژواک که از چندین سال پیش طعمه حرق شده بر سواحل میانکاله پهلو گرفته و برای عکاسان منظر