... نام اثر:

گل گندم

اصفهان

پس از سالها عکاسی دریافتم هنرمند واقعی خداست، چرا که او خلق میکند و ما ثبت ...!