«عنصری که نقش وحدت دهنده‌ی آخرین مجموعه صمد قربان زاده را به دوش می کشد دودی است که در دوردست‌های ق
کلمات کلیدی
تم رنگی