... هنرمند:

آرش کریمی

... نام اثر:

بدون عنوان

دامنه های کوه شاه دژ در منطقه کیاسر در مسیر سمنان به ساری