... نام اثر:

ساعت شني

سي سخت استان كهگيلويه و بويراحمد

درياچه كوه گل در ارتفاع 2300 متري از سطح دريا در 5 كيلومتري شهرسي سخت ودر كوه دنا قرار دارد.