... نام اثر:

دست باد

لوت

عکس متشکل از 6 تصویر.
کلوت های زیبای لوت.