... نام اثر:

نیمکت خیس

اصفهان

کلمات کلیدی
گل
باران
نیمکت
تم رنگی