سمیرم

کوه های اطراف سمیرم در یک غروب زمستانی
تم رنگی