... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

سکوت

جزیره قشم

دسته ای از پرندگان مهاجر با اسم خرچنگ خوار در سواحل جنگلهای حرا ، جزیره قشم