کویر خارا- خارا- حسن آباد- اصفهان

یادت پرچم صلحی ست میان شورش این همه فکر...