ماداگاسکار

کودکان روستایی در حال بازی در کنار جاده خاکی که از میان درختان تنومند بااوباب می گذرد
اثر تقدیر ش