گیلان

نمایی از غرب خورشید در ارتفاعات گیلان در فصل زیبای پاییز