... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

مازندران - میانکاله

تالاب میانکاله ، زمستان 1387