تهران

یک عکس از تهران با نمایی که گویی شهر در حال غرق شدن در غروب است...