... هنرمند:

حسن الماسی

... نام اثر:

شهر بادگیرها

یزد

یزد، خانه هنر