اراک /تالاب میقان

درنای خاکستری میهمان هر ساله تالاب میقان در اراک هست ، هر ساله بیش از 10000 پرنده از سیبری در فصل پ