... هنرمند:

مبینا گیل

... نام اثر:

رویا

قشم

مرغ دریایی