... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

Manhattan

Manhattan , NewYork City