... هنرمند:

علی سامعی

... نام اثر:

در خیال

سرخرود