... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

رنگ رخسار 2

ونیز ، ایتالیا

رنگ رخسار مجموعه عکسی پازلی با هدف نمایش چهره و نمای کوچه های هر شهر و مقایسه آن با شهرهای دیگر می ب