... نام اثر:

کفشدوزک

مشهد: استان خراسان رضوی: ایران

کفشدوزک هفت نقطه ای یکی از فراوان ترین گونه های کفشدوزک ئر ایران می باشد که به دلیل داشتن هفت نقطه س