... هنرمند:

سینا سلیمی

... نام اثر:

گذر

پارک ملی کویر - قصر بهرام

طلوع آفتاب از پشت تپه‌های نزدیک کاروانسرای تاریخی قصر بهرام، بعد از یک شبِ رصدی...
و شخصی که قصد عب