نام اثر:

هنگامیکه برگهای پاییزی.....

هنرمند:

سعید یونسی

ایران ، مازندارن ،سنگده