... نام اثر:

درخت سفید

سیرجان

عکس از درخت گردو با فیلتر مادون قرمز گرفته شده است