نام اثر:

ساحل جزیره ی هرمز

جزیره ی هرمز

جزیره ی زیبای هرمز - هرمزگان