نام اثر:

سقف عالی قاپو

هنرمند:

محسن گلریز

اصفهان

سقف کاخ عالی قاپو اصفهان