... هنرمند:

محسن گلریز

... نام اثر:

سقف عالی قاپو

اصفهان

سقف کاخ عالی قاپو اصفهان