نام اثر:

گذار به آنسوی غبار

تهران

کلمات کلیدی
تهران
برج میلاد
تم رنگی